Professional lukmançylyk enjamlary bilen üpjün ediji

13 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • info@medke.com
  • 86-755-23463462

Kislorody ölçemek üçin impuls oksimetrini nädip dogry ulanmaly?

Impulsyň oksimetrleriDürli kliniki şertlerde näsaglaryň kislorod ýagdaýyna baha bermek üçin ulanylýan gözegçilik enjamlary barha köpeldi.Arterial gandaky gemoglobiniň kislorod bilen doýgunlygyna yzygiderli, invaziv gözegçiligi üpjün edýär.Her impuls tolkuny netijesini täzelär.

a

Impulsyň oksimetrleri gemoglobiniň konsentrasiýasy, ýürek çykaryşy, dokumalara kislorodyň iberilmeginiň netijeliligi, kislorod sarp edilişi, kislorodlaşma ýa-da howa çalşygynyň ýeterlikligi barada maglumat bermeýär.Şeýle-de bolsa, desaturasiýanyň netijeleriniň öňüni almaga we osis ýüze çykmazdan ozal gipoksemiýany anyklamaga kliniki lukmanlara irki duýduryş signaly hökmünde näsagyň kislorod bazasyndan gyşarmalary derrew duýmaga mümkinçilik berýär.

Ulanylyşyny artdyrmak teklip edildiimpuls oksimetrleriumumy otaglarda termometrler ýaly umumy edip bolýar.Şeýle-de bolsa, işgärleriň enjamlaryň işleýşi barada çäkli bilimleriň we enjamlaryň iş prinsipini we okalmagyna täsir edip biljek faktorlary az bilýändigi habar berilýär.

Gemoglobiniň peselmegi bilen deňeşdirilende, impulsyň oksimetrleri oksidlenen gemoglobinde ýagtylygyň tolkun uzynlyklarynyň siňdirilişini ölçäp biler.Arterial kislorodlanan gan, düzümindäki kislorodly gemoglobiniň köplügi sebäpli gyzyl bolýar, bu ýagtylygyň belli bir tolkun uzynlygyny siňdirmäge mümkinçilik berýär.Oksimetr zondyň zondyň bir gapdalynda iki sany yşyklandyryjy diod (LED) bar, biri gyzyl we biri infragyzyl.Synag bedeniň amatly bölegine, adatça barmaklaryň ujuna ýa-da gulakhalkasyna ýerleşdirilýär we LED yşyk tolkunynyň uzynlygyny arterial ganyň üsti bilen zonanyň beýleki tarapyndaky fotodetektora geçirýär.Oksigemoglobin infragyzyl ýagtylygy siňdirýär;gemoglobiniň peselmegi gyzyl ýagtylyga getirýär.Sistoldaky pulsatile arterial gany kislorodlanan gemoglobiniň dokuma akmagyna, infragyzyl şöhläni has köp siňdirmegine we az ýagtylygyň fotodetektora ýetmegine ýol açýar.Ganyň kislorod bilen doýmagy ýagtylygyň siňdiriliş derejesini kesgitleýär.Netijede, SpO2 bilen görkezilen oksimetr ekranynda kislorod bilen doýgunlygyň sanly görnüşinde işlenýär.

Impuls oksimetrleriniň öndürijileri we modelleri köp.Köpüsi wizual sanly tolkun şekilli displeýi, eşidilýän arterial urgy we ýürek urşuny we ýaşyna, ululygyna ýa-da agramyna görä dürli datçikleri üpjün edýär.Saýlaw, ony ulanýan sazlamalara baglydyr.Impuls oksimetrini ulanýan ähli işgärler onuň işine düşünmeli we dogry ulanmaly.

Arterial gan gazynyň derňewi has takyk;emma, impulsyň oksimetriýasy ykrar edilen çäklendirmeler sebäpli kliniki maksatlaryň köpüsi üçin ýeterlik takyk hasaplanýar.

Näsagyň ýagdaýy - Kapilýarlar bilen boş kapilýilleriň arasyndaky tapawudy hasaplamak üçin, oksimetriýa birnäçe impulsyň ýagtylyk siňdirilmegini ölçär (adatça bäş).Pulsasiýa edýän gan aýlanyşyny anyklamak üçin gözegçilik edilýän ýerde ýeterlik mukdarda kämillik bolmaly.Näsagyň periferiýa impulsy gowşak ýa-da ýok bolsa ,.impuls oksimetriokamak nädogry bolar.Giperfýuziýa howpy abanýan hassalar gipotoniýa, gipowolemiýa we gipotermiýa bilen kesellänler we ýürek tutgaýlarydyr.Sowuk, ýöne gipotermiýa ýok adamlarda barmaklarynda we aýaklarynda vasokonstriksiýa bolup biler we arterial gan aýlanyşyny bozup biler.

Synag gaty berk berkidilen bolsa, barmakda wena damarlarynyň döremegine sebäp bolup, arterial däl pulsasiýa ýüze çykyp biler.Wenozyň pulsasiýasy sag tarapdaky ýürek ýetmezçiligi, trikuspid regurgitasiýasy we zondyň üstündäki gan basyşynyň aýlawy bilen ýüze çykýar.

Heartüregiň aritmi, esasanam epeks / süňk ýetmezçiligi bar bolsa, gaty nädogry ölçeg netijelerine sebäp bolup biler.

Diagnostika we gemodinamiki synaglarda ulanylýan wena damar boýaglary, adatça pes kislorod bilen doýma baradaky nädogry çaklamalara sebäp bolup biler.Deriniň pigmentasiýasynyň, sarylygyň ýa-da bilirubiniň derejesiniň ýokarlanmagynyň täsirleri hem göz öňünde tutulmalydyr.

Impulsyň oksimetriýasynyň ölçegini dogry ulanmak diňe bir sanly displeýi okamagy däl, eýsem has köp zady hem öz içine alýar, sebäbi birmeňzeş SpO2 näsaglaryň hemmesiniň ganynda kislorod ýok.97% doýmak, bedendäki gemoglobiniň 97% -iniň kislorod molekulalary bilen doldurylandygyny aňladýar.Şonuň üçin kislorod bilen doýgunlygy näsagyň gemoglobiniň umumy derejesinde düşündirmeli.Oksimetriň okalmagyna täsir edýän başga bir faktor, gemoglobiniň kislorod bilen näderejede baglanyşygy, dürli fiziologiki şertleriň üýtgemegi bilen üýtgäp biler.


Iş wagty: -20anwar-23-2021