ගැන Medke

වැඩිදුර කියවන්න
 • අපි ගැන

  අපි ගැන

  MEDKE 2008 දී ආරම්භ කරන ලදී, විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකට උපාංග පිළිබඳ අවධානය යොමු, වෛද්ය සැපයුම් වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ.
 • සංකල්පය

  සංකල්පය

  පිරිවැය-ඵලදායී නිෂ්පාදන ලබා දීම නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම Medke කීර්තිය වැඩි දියුණු

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
 • Blood Pressure Monitoring at Home

  What equipment do I need to measure my blood pressure at home? To measure your blood pressure at home, you can use either an aneroid monitor or digital monitor. Choose the type of monitor that best suits your needs. You should look at the following features when you select a monitor. Size: The r...
 • ​Three major categories of medical machin...

  Three major categories of medical machinery or will benefit Heart Bracket Field Cardiovascular disease to the heart caused by a lot of pressure, the most likely to cause heart disease, and the heart stent to the disease is a great relief, is the current ideal treatment, in the medical field is mo...
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!