ගැන Medke

වැඩිදුර කියවන්න
 • අපි ගැන

  අපි ගැන

  MEDKE 2008 දී ආරම්භ කරන ලදී, විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකට උපාංග පිළිබඳ අවධානය යොමු, වෛද්ය සැපයුම් වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ.
 • සංකල්පය

  සංකල්පය

  පිරිවැය-ඵලදායී නිෂ්පාදන ලබා දීම නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම Medke කීර්තිය වැඩි දියුණු

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
 • Spring Festival Notice

  The holiday arrangement for the Spring Festival of 2020 is as follows: The holidays are scheduled for Jan 18 – Feb 1, 2020, and work normally on February 2. Happy Spring Festival!
 • Holiday Notice

  2020 New Year’s  holiday arrangement is as follows: The holidays plan is one day ,January 1, 2020 (Wednesday). Happy New Year!