ගැන Medke

වැඩිදුර කියවන්න
 • අපි ගැන

  අපි ගැන

  MEDKE 2008 දී ආරම්භ කරන ලදී, විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකට උපාංග පිළිබඳ අවධානය යොමු, වෛද්ය සැපයුම් වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ.
 • සංකල්පය

  සංකල්පය

  පිරිවැය-ඵලදායී නිෂ්පාදන ලබා දීම නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම Medke කීර්තිය වැඩි දියුණු

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
 • Baoan Industrial Expo 2019

  Baoan Industrial Expo 2019

  The three-day “2019 Bao’an Industrial Development Expo” closed yesterday.     The Expo is the first exhibition of Shenzhen International Convention and ExhibitionCenter, which is highly valued by the municipal government and the district government. Before the preparation a...
 • National Day Holiday Arrangement

  National Day Holiday Arrangements for 2019we have a vacation from September 28 to October 7, and work no rmally on October 8.