ගැන Medke

වැඩිදුර කියවන්න
 • අපි ගැන

  අපි ගැන

  MEDKE 2008 දී ආරම්භ කරන ලදී, විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකට උපාංග පිළිබඳ අවධානය යොමු, වෛද්ය සැපයුම් වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ.
 • සංකල්පය

  සංකල්පය

  පිරිවැය-ඵලදායී නිෂ්පාදන ලබා දීම නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම Medke කීර්තිය වැඩි දියුණු

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
 • Understanding SpO2 Sensor Testing

  By Andrew Clay, Fluke Biomedical Editor’s Note: This article, written in 2015, continues to be the most-read on 24×7‘s site. We hope it can provide you with the information you need as you test SpO2 sensors. Monitoring SpO2, the saturation percentage of oxygen in the blood, has become a standard ...
 • May Day Holiday Notice

  Kindly be noted that our May Day holiday has been arranged from 1th to 5th May 2020 and we will resume opeariton on 6th May . Have a Happy May Day !